215

W roku 2019 Dzień Bezpiecznego Komputera przypada na 12 października (sobota)

To inicjatywa, która ma na celu informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz promować bezpieczeństwo informatyczne. Dzień Bezpiecznego Komputera zapoczątkowano 12 października 2004 roku. Jego honorowym patronem jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

214

9 października obchodzimy Światowy Dzień Poczty, który został ustanowiony w 1969 roku w Tokio. Tak więc w tym roku, tradycyjna poczta ma swoje 50 urodziny. Z tej okazji, co roku odbywa się Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów, który trwa do 15 października, i który obchodzony jest już od 1953 roku. Tydzień Pisania Listów na początku był walką o pokój, która przekształciła się w niesienie uśmiechu dzieciom ciężko chorym, leżącym w szpitalach. Wymiana listownej korespondencji ma być pozytywnym elementem szarej codzienności. Ma również przypominać wszystkim ludziom o tym, jaką ważną rolę odegrała poczta w rozwoju gospodarczo-społecznego w wielu krajach.

192

Autor jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez 24 lata był dyrektorem Miejskiej Biblioteki w Żarach. Od wielu lat pasjonowały go różne techniki plastyczne i komputerowe przydatne w tworzeniu ekslibrisów. Zainicjował konkurs ekslibrisów ph. Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Dzieci i Młodzieży oraz Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy.

 

Jan Wiktor Tyra wystawiał swoje prace na wielu krajowych i zagranicznych przeglądach.

 

190WITOLD GOMBROWICZ

Witold Gombrowicz urodził się 4 sierpnia 1904 roku w Małoszycach pod Ostrowcem Świętokrzyskim. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim i zaczął pracę w sądownictwie, ale po udanym debiucie tomem groteskowych opowiadań pt. "Pamiętnik z okresu dojrzewania" (1933) poświęcił się wyłącznie literaturze. W PRL-u twórczość Gombrowicza prawie nie była publikowana,
a dramaty trafiały na sceny niezwykle rzadko. W latach 90. Gombrowicz trafił w końcu "pod strzechy", czyli do lektur szkolnych. Polski powieściopisarz, dramaturg i eseista, zmarł
w nocy z 24 na 25 lipca 1969 roku we francuskim Vence. Gombrowicza zabiła astma, na którą chorował niemal całe życie.

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Krzysz­tof Ka­mil Ba­czyń­ski uro­dził się jako syn żoł­nie­rza Le­gio­nów Pol­skich i dzia­ła­cza Pol­skiej Par­tii So­cja­li­stycz­nej, a za­ra­zem kry­ty­ka li­te­rac­kie­go, Sta­ni­sła­wa Ba­czyń­skie­go i Ste­fa­nii Zie­leń­czyk, na­uczy­ciel­ki wy­wo­dzą­cej się ze za­sy­mi­lo­wa­ne­go rodu ży­dow­skie­go. Uro­dził się 22 stycz­nia 1921 roku w War­sza­wie. Ka­ta­stro­fizm i po­czu­cie kre­su to­wa­rzy­szy­ło mu od dziec­ka – jarz­mo za­gła­dy Żydów oraz sła­be zdro­wie pod­kre­śla­ły bez­sens eg­zy­sten­cji. W 1943 roku po-rzu­cił edu­ka­cję, by wes­przeć dzia­ła­nia kon­spi­ra­cyj­ne. Gdy wy­bu­chło po­wsta­nie war­szaw­skie, był aku­rat w dro­dze po od­biór obu­wia dla swo­je­go od­dzia­łu. Wszyst­kie dro­gi uciecz­ki zo­sta­ły za­blo­ko­wa­ne, to­też do­łą­czył do ochot­ni­cze­go od­dzia­łu do­wo­dzo­ne­go przez pod­po­rucz­ni­ka Le­sła­wa Kos­sow­skie­go. 4 sierp­nia 1944 roku peł­nił war­tę na po­ste­run­ku ulo­ko­wa­nym w pa­ła­cu Blan­ka. Tam też tra­fio­ny kulą wy­sła­ną przez strzel­ca wy­bo­ro­we­go zgi­nął.

189Powstanie Warszawskie to największy zryw militarny w okupowanej przez Niemców Europie. Nierówna walka trwała 63 dni. 1 sierpnia 1944 r. - po latach nieludzkiej i zbrodniczej okupacji niemieckiej, która każdego dnia przynosiła nowe zbrodnie - warszawiacy chwycili za broń. Bitwa o Warszawę przyniosła zagładę miasta, śmierć około 150 tys. osób i wypędzenie reszty mieszkańców stolicy. Przypomnieniu wydarzeń ma służyć wystawa fotografii powstańczej i książek związanych tematycznie z Powstaniem.

Wakacje to pora wypoczynku. Warto odwiedzić miejsca, które lubimy lub w których jeszcze nie byliśmy. Może tym razem będą to polskie góry?
Wakacyjne wojaże to też czas smakowania nowych potraw. Poznajemy inne kuchnie, inne przyprawy. Może tym razem będą to potrawy lekkiej kuchni wegetariańskiej? Nasze lipcowe propozycje to książki związane tematycznie z górami i zdrowym odżywianiem.
Zapraszamy do Biblioteki:)

1

 

Zbigniew Jujka to uznany rysownik i karykaturzysta. Jego zainteresowanie historią zaowocowało książkami Historia Polski według Jujki oraz Poprawki do historii
Są to zbiory ilustracji, które w dowcipny i inteligentny sposób komentują wydarzenia wybrane z dziejów naszego narodu. Prace te eksponujemy w holu Biblioteki.

 

2

 

 

Sigrid Undset

Norweska powieściopisarka i nowelistka. Urodziła się w rodzinie znanego norweskiego archeologa. Sigrid Undset została laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1928. Gdy wojska hitlerowskie wkroczyły w 1940 do Norwegii, w dramatycznych okolicznościach opuściła kraj i wyjechała do USA. W 1945 powróciła do ojczyzny osiadła i zamieszkała do śmierci w rodzinnym domu w Lillehammer. Jej najbardziej znane książki to: Krystyna córka Lavransa, Olaf syn Auduna i Krzak gorejący.

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Aleksander Puszkin

Rosyjski poeta i pisarz. Urodził się w Moskwie, zaś jego pradziadek, Abram Hannibal (1696-1781), pochodził z Abisynii.Pisać zaczął jako nastolatek. Były to głównie klasycystyczne ode i elegie. Krytykował carską tyranię, co było powodem zsyłki. Pisarz przebywał wtedy m.in. w Mołdawii, a także na Kaukazie i na Krymie. Od 1831 r. aż do śmierci poeta mieszkał w Petersburgu, i właśnie tam powstały jego najbardziej znane dzieła, m.in. Eugeniusz Oniegin,   Dama pikowa czy Córka kapitana.
Puszkin zmarł 2 dni po pojedynku z pewnym Francuzem. Miał zaledwie 37 lat.

184W holu Biblioteki postanowiliśmy zorganizować ekspozycję książek dotyczących opieki nad dziećmi i wychowania ich. Prezentacja ta przeznaczona jest dla rodziców i opiekunów dzieci najmłodszych. Wszystkie pozycje książkowe są na bieżąco dostępne w Wypożyczalni dla Dorosłych. Zapraszamy.

1838 czerwca obchodzimy w Polsce Światowy Dzień Oceanów. Święto pozwala przedstawić oceany jako bogaty i różnorodny świat. Widzimy piękno i majestat niezmierzonych przestworzy oceanicznych. Celem takich obchodów jest też zainteresowanie ludzi  światem podwodnym, głębinami, zwierzętami  raf koralowych. Proponujemy dorosłym i dzieciom sięgnięcie do ciekawej literatury marynistycznej i filmów przygotowanych przez National Geographic.

182W roku 2019 Dzień Kosmosu przypada we wtorek 21 maja. Święto ustanowione zostało z inicjatywy amerykańskich astronautów. Jego przesłaniem jest nie tylko upamiętnienie wysiłków związanych z poznawaniem przestrzeni kosmicznej, ale i zainspirowanie naukowców do dalszych działań. Wydawnictwo Wiedza i Życie w związku ze świętem przygotowało całą gamę interesujących plakatów Kosmosu, które prezentujemy na wystawie w towarzystwie albumów i książek popularno-naukowych.

Hasło XVI edycji Tygodnia Bibliotek, który odbędzie się od 8 do 15 maja 2019 roku, zostało uzasadnione następująco:

Za tym hasłem kryją się ludzie, zbiory, spotkania, wydarzenia, imprezy, konkursy. Współczesna biblioteka jest mocno zakorzeniona w historii, a jednocześnie śmiało spogląda w przyszłość. Marka biblioteka jest utrwalona w świadomości społecznej, ale nieustannie poszukuje nowych użytkowników i przyciąga ich innowacyjnymi usługami. Promowanie biblioteki opatrzone znakiem # ułatwia potencjalnym użytkownikom dotarcie do jej usług i zasobów, świadczy o tym, że biblioteka jest nowoczesna i korzysta z nowych technologii. Hasztag porządkuje i wyróżnia, a przede wszystkim podkreśla szczególne znaczenie biblioteki w systemach informacyjnych [źródło: sbp.pl].

Święto bibliotek daje nam, jak co roku, możliwość pokazania naszej pracy i zbiorów pod nieco innym kątem. W tym roku proponujemy spojrzeć na biblioteki i bibliotekarzy na wesoło. Zainteresowanym przedstawiamy też bogactwo prasy i wydawnictw z dziedziny bibliotekarstwa z ciekawymi artykułami.

169

Sejm Czteroletni po burzliwej debacie 3 maja 1791 r. przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. W naszej bibliotece odnajdziecie Państwo książki o historii Sejmu Wielkiego i teksty wszystkich polskich konstytucji na przestrzeni dziejów. Polecamy je serdecznie młodszym i starszym Polakom.

162Według nauczania prawosławnego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja tajemnica Wielkanocy nierozdzielnie związana jest z tajemnicą Wielkiego Piątku. Cały Kościół najpierw umiera, ukrzyżowany jest z Chrystusem, aby z nim zmartwychwstać. Wierni Kościołów wyrastających z nurtu reformacji spotykają się na uroczystych nabożeństwach, aby cieszyć się z pamiątki zmartwychwstania Jezusa, aby wspólnie wielbić Boga, czytać i rozważać jego słowo zapisane w Piśmie Świętym. Dzień ten jest dniem radości i śpiewu, w zależności od Kościoła różnie celebrowany, jednak wszędzie mający radosny i podniosły charakter. W kościele katolickim poprzedzający Wielkanoc tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane są jako Triduum Paschalne (Triduum Paschale). Stad też tytuł wystawy ekslibrisów ze zbiorów Gustawa Lisa. Ekspozycja „Wielkanocne smutki i radości” to przegląd najciekawszych prac plastycznych o tematyce związanej z kwietniowymi świętami. Wystawę kolorystycznie wzbogacają pisanki wykonane przez Panią Lilę Jakubiak.

Kalendarz